search kalendarium aktuella projekt e-mail adresser standarder WWW-resurser om insam
Navigation bar INSAM
Aktuella projekt

IT-utbildning 1998-2000

INSAM har av KK-stiftelsen beviljats 2.000.000 SEK (1998-05-19, dnr 1997/0185) som bidrag till projektet IT-utbildning för museianställda. Projektet ska genomföras under 12 månader, 1998-09-01 - 1999-08-31. Insam har i KK-stiftelsens beslut uppmanats insända projektbeskrivning inkluderande organisationsplan, tidplan samt budget, vilken återfinns härnedan. Kursinnehållet beskrivs närmare i anslutning till respektive utbildning i Kalendariet.

Bakgrund
Bakgrunden till utbildningssatsningen på IT-området av museipersonal har flera orsaker. Den snabbt framväxande informationsteknikens nya möjligheter att nå nya grupper av museibesökare och de ökade möjligheterna till samordnad sökning i digitalt ABM-material (Arkiv-Bibliotek-Museer) ger museerna delvis ny förutsättningar. Ett stort intresse för mediet och ett utbrett behov av utbildning har bland annat Kulturnät Sverige-utredningen påvisat i sin kartläggning som redovisades i Inför ett svenskt kulturnät, SOU 1996:110.

Representanter för museerna har under flera år påtalat behovet av samordnad IT-utbildning för museiområdet. INSAM har emellertid på grund av resursbrist inte kunnat svara mot dessa behov och önskemål annat än delvis. Med stöd från det av riksdagen beslutade projektet SESAM - öppna museisamlingarna, har INSAM givits resurser att avlöna en 50% tjänst för samordning och utbildningar på detta område under 1996-1998.

För att skapa utbildningsmateriel och genomföra kurser har flera alternativ granskats. Slutsatsen har för alla dessa blivit att kommersiellt inköpta kurser är en för museiområdet mycket kostsam lösning i förhållande till de befintliga resurserna. Slutsatsen är grundad på följande skäl. Utbildningsmaterialet är inte självklart museigemenskapens egendom, utan ska nyttjas av dem som betalat sin kursplats, eller så har INSAM ålagts att betala hela utbildningsmaterialet. Praktisk samverkan med företaget är svår att genomföra. Vana att genomföra kurs i den miljö vi krävt (endast orientering i tekniken i kurslokal, därefter utbildning via www) har saknats. Priset per utbildningsplats har dessutom legat för högt.

Därför har istället INSAM genomfört ett paket av kurser i egen regi. På så vis kommer museigemenskapen/ABM-gemenskapen att betonas samtidigt som utbildningen ges en utformning som mer ansluter till museernas egen verksamhet och automatiskt leder in deltagarna i de nya arbetsformer som deras verksamhet tar.

Målsättning för IT-utbildningsprojektet
Projektet ska med hjälp av datanät och distansutbildning i första hand lära museipersonal att använda datanät i sitt arbete. även biblioteks- och arkivpersonal skall beredas tillgång till utbildningen.

En förutsättning för att utbildningen ska lyckas är att den har sin grund i deltagarnas egna praktiska verksamhet och att t. ex. museideltagarnas yrkesroller tydligt beaktas, även om utbildningsinsatserna samordnas med utbildning som avser arkiv- och biblioteksområdena.

Målsättningen är att genomföra dels bredare kurser, dels specialistutbildningar av yrkesverksam personal. De bredare kurserna ska vara kostnadseffektiva och kunna erbjudas all personal inom institutionerna. De ska i största möjliga utsträckning genomföras på arbetsplatsen med hjälp av distansutbildning via datanät. Specialistutbildningarna kommer att genomföras gemensamt för ABM-området, där så är möjligt.

Utbildningen förutsätter att deltagarna redan vid start har grundkunskaper i att använda persondator. Kurser i användning av dator på grundläggande nivå finns det redan ett stort utbud av på lokal nivå.

Målgrupper
Målgrupperna framgår av respektive utbildningsavsnitt, men generellt avses att utbildningarna ska genomföras så brett som möjligt. De utformas för att kunna möta alla kategorier av personal i museerna. Alla utbildningar är i tillämpliga delar öppna för deltagare från hela ABM-området. Utbildningsmaterialet ska vara tillgängligt även för de som av olika anledningar inte kan närvara vid sammanträffandena.

Tidigare erfarenheter och samverkan
INSAM har under sina snart åtta verksamhetsår genomfört utbildningar inom IT för museimän på områdena: databaser, multimedia mm.

Den ingående kunskapsmassan i den gemensamma referensgruppen, och dess ev. olika arbetsgrupper, har i olika sammanhang arbetat med IT och utbildning. Avsikten är att grupperna dynamiskt med utbildningsanordnarnas personal planerar och verkställer utbildningar som svarar emot de behov som kan påvisas.

Projektet samverkar praktiskt med det IT-utbildningsprojekt som drivs av bland andra DIK-förbundet /Den digitala salongen och riksantikvarieämbetet för att vinna största möjliga synergieffekter. Sambrukande av utbildningsmateriel och resurser ökar tempot och fördjupar kunskapsinnehållet, speciellt med hänseende till ABM-perspektivet. Den digitala salongen ingår som möjlig samverkanspart i de delar där projektet och Den digitala salongen har gemensamma intressen.

Som samverkansparter är också representanter för kunderna delaktiga. Länsmuseernas samarbetsråd har fortsatt behov av utbildningar och fungerar som utvärderare av projektet jämte representanter för andra avnämargrupper.

Organisationsplan

 • Projektledare: Christer Larsson, INSAM-sekreterare
 • Ansvarig huvudman: INSAM-rådet.
 • Referensgrupp: gemensam för DIK/Digitala salongen, Digitalbildsutbildningarna och insam enligt nedan.

Gemensam referensgrupp:

 • Peter Almerud, KB
 • Janne Backlund, Uppsala bibl utb
 • Gunilla Wiklund, Umeå bibl utb
 • Martin Bjersby Riksarkivet
 • Eva Jonsby, DIK Projektsamordnare
 • Börje Justrell Riksarkivet
 • Brigitte Kuhne, Lund bibl utb
 • Torbjörn Kjölstad, Mitthögskolan
 • Christer Larsson, INSAM Projektsamordnare
 • Björn Lindh, Riksarkivet Riksarkivet
 • Agneta Lindh, BIBSAM
 • Bengt Lundberg, museologin i Umeå eller Peter Lundqvist
 • Staffan Lööf, BHS
 • Per Matsson, ordförande ARK
 • Alexander Rudenstam, DDS
 • Eva Dahlman-Nilsson, Fotosekretariatet
 • Olof Stroh, SMF
 • Gunilla Wiklund. Biblutb Umeå
 • Lotta åstrand, Bf (DIK)
 • Erik åström, Kulturrådet

Tidplan
Projektet avses genomföras under perioden september 1998 till och med 2000.

Projektledning
Ansvarig projektledare är:

Christer Larsson
Nordiska museet/insam
Box 27820
S-115 93 Stockholm
Tel: 08-5195 6030, 070-727 83 86
Fax: 08-5195 6031
E-post: cl@nordm.se

Budget
Kostnader finansierade av KK-stiftelsen:
Antal Kurstyp Kostnad/enhet Summa
5 Ledarkurser 2x 25' + 3 x 50' 200'
10 Påfartskurser 25' 250'
15 Specialistkurser inkl chefsarrangemang 30' 450'
5 IT-verkstäder, 4 d:r intensivbygge 100' 500'
2 Ankarträffar 70' 140'
1 Kursadm 40' x 12 mån 480'
SUMMA     2020'

Deltagar-/egenfinansiering:
Antal Kurstyp Kostnad/enhet Summa
5 Ledarkurser 10 d x 30 delt x 1500 450'
10 Påfartskurser 20 d x 25 delt x 1500 750'
15 Specialistkurser inkl chefsarrangemang 30 d x 20 delt x 1500 900'
5 IT-verkstäder, 4 d:r intensivbygge 20 d x 16 delt x 1500 480'
2 Ankarträffar 70' 0'
1 Kursadm 40' x 12 mån 0'
SUMMA     2580'
TOTAL omslutning     4600'
| om insam | WWW-resurser | standarder | e-mail | aktuella projekt | kalendarium | sök | hem |